www.ypnh.net > C语言:编写一个函数,求出一个给定数字的所有因子.

C语言:编写一个函数,求出一个给定数字的所有因子.

1.对1~本身的各个数取余,为零的即为其因子。 #include void factor(int n){ printf("%d factor has: ", n); for (int i = 1; i

#includeint main(void){ int n, i; scanf("%d", &n); printf("%d = ", n); for(i = 2; n > 1; i++) { while(n % i == 0) { n /= i; if(n == 1) printf("%d\n", i); else printf("%d * ", i); } } return 0;}

#include void main(){int i=2,n;printf("请输入需要分解的正整数:\n");scanf("%d",&n);printf("分解质因数的结果为:\n%d=",n);while(n>=2){if(n%i==0) {printf("%d*",i);n/=i;}else i++;}printf("\b \b");} 运行示例截图:

#includeint main(){ int n,c=0; scanf("%d",&n); while(n&1^1) { ++c; n>>=1; } printf("%d",c); return 0;}

都好复杂 #include #include #include #include #include int main() { int x,y,i,j; scanf ("%d",&x); printf ("%d=",x); for (i=2;i

#include void main() { int a,i=1; /*先定义两个变量a和i,i的初值为1(因为一个数的因子包括1)*/ scanf("%d",&a); /*输入想求的数*/ while(i

版本1:#include #include int main(int argc, char *argv[]){int prime = atoi(argv[1]);printf("The prime is %d\n", prime);for (int i = 1; i

#include void factor(int n) {for(int i=1;i

#includeint m;void num(int n,int b[]){ int i,j,a[100]; j = 0; for(i=1;i

#includeint main(){int a,b,c,i;scanf("%d%d",&a,&b);c=a

网站地图

All rights reserved Powered by www.ypnh.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ypnh.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com