www.ypnh.net > 24个英文字母怎么读

24个英文字母怎么读

A(ei[第一声]):诶 B(bi【第四声】):币 C(sei【第一声】):D(di[第四声]):地 E(yi[第四声]):意 F(ef[e第四声f轻声]):哎付(付读短点) G(gi第四声):即 H(ai chi[ai第四声chi 轻声])哎痴(痴轻声) I:爱 J:杰(托长点) K:(kei[第四声]) 忾 L:(aio[ai第三声O

a (啊) o(喔) e(鹅) i(衣) u(乌) ü(迂)b (玻) p(坡) m(摸) f(佛) d(得) t(特) n(讷) l(勒) (哥) k(科) h(喝) j(基) q(欺) x(希) r

如果还没有学过音标就可以这样读:ei bi ci di yi aifu zhiyi eichi ai zhiei kei aiou eimu aien ou pi kiu aer aisi ti you wei dabuliu aikesi wai zei但是这样读得不太标准, 如果学过音标就跟着音标读,还可以买磁带自己学听

不是二十六个英文字母么?

您好,您可以根据音标进行拼读:英文原文:a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 英式音标:[; e] [bi] [si] [di] [i] [ef] [di] [et] [a] [de] [ke] [el] [em] [en] [] [pi] [kju] [] [es] [ti] [ju] [vi] [dblju] [

A:ei(去声) B:bi(去声)必 C:ci(阴平)西 D:di(去声)弟 E:yi(去声)意 望采纳

A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [di:] H h [eit] I i [ai] J j [dei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [eu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [a:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′dblju:] X x [eks] Y y [wai] Z z [zi:][zed]

英文字母是 26 个,不是 24 个.它们是:大写: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 小写是: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ABCDEFGHIJKLMNOPQ RSTUVWXWZ

A哀 B碧 C瑟 D地 E亿 F艾富 G记 H艾起 I爱 J借 K忾 L艾儿 M艾木 N嗯 O噢 P僻 QKi 欧 R二 S 艾丝 T替 U右 V喂 W大不溜 X艾个丝 Y外 Z贼(四声)

网站地图

All rights reserved Powered by www.ypnh.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ypnh.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com