www.ypnh.net > 蜀道难原文及拼音

蜀道难原文及拼音

噫吁(yī xū xī)!危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!蚕丛及鱼凫(fú),开国何茫然!尔来四万八千岁,不与秦塞(sài)通人烟.西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅.崩山摧壮士死,然后天梯石栈(zhàn)相钩连. 上有六龙回日之高标,

shǔdào nán 蜀 道 难 lǐbái 李白 yīxū xī!wēi hū gāo zāi !噫吁!危乎高哉 !shǔ dào zhī nán, nán yú shàng qīng tiān !蜀道之难, 难于 上 青 天 !cán cóng jí yú fú,kāi guó hé máng rán !蚕丛及鱼凫,开国 何 茫 然!ěr lái sì wàn bā qiān suì,bù y

噫吁唏. 【唏:口戏】 危乎高哉.蜀道之难.难于上青天.蚕丛及鱼凫.开国何茫然.尔来四万八千岁.不与秦塞通人烟.西当太白有鸟道.可以横绝峨眉巅.地崩山摧壮士死.然后天梯石栈相钩连. ( 相一作方 ) 上有六龙回日之高标. (

1蜀道难课文原文及注音 yīxūxī!wēihūgāozāi!噫吁!危乎高哉!shǔdàozhīnán,nányúshàngqīngtiān!蜀道之难,难于上青天!cáncóngjíyúfú,kāiguóhémángrán!蚕丛及鱼凫,开国何茫然!ěrláisìwànbāqiānsuì,bùyǔqínsàitōngrényān.尔来四

-- 蜀道难原文及译文 蜀 道 难 李白 原文: 噫吁,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!蚕丛及鱼凫,开国何茫然!尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟.西当太白有鸟道,可以横绝峨嵋巅.地崩山摧壮士死,然后天梯石栈方钩连.上有六龙回日

1、两个难都读“nán” shǔ dào zhī nán,nán yú shàng qīng tiān ! 蜀 道 之 难, 难 于 上 青 天 ! 2、全文拼音 shǔdào nán 蜀 道 难 lǐbái 李白 yīxū xī! wēi hū gāo zāi ! 噫吁!危乎高哉 ! shǔ dào zhī nán,nán yú shàng qīng tiān ! 蜀道

xínglùnán《行路难》jīnzūnqīngjiǔdòushíqiān金樽清酒斗十千,yùpánzhēnxiūzhíwànqián玉盘珍馐值万钱.tíngbēitóuzhùbùnéngshí停杯投箸不能食,bájiànsìgùxīnmángrán拔剑四顾心茫然.yùdùhuánghébīngsèchuān欲渡黄河冰塞川,jiāngdē

原文:噫吁

【作品原文】 噫吁(yī xū xī)!危乎高哉!蜀道之难,难于上青天! 蚕丛及鱼凫(fú),开国何茫然! 尔来四万八千岁,不与秦塞(sài)通人烟. 西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅. 地崩山摧壮士死,然后天梯石栈(zhàn)相钩连.

扪:mén 胁:xié 壑:hè 嗟:jiē

网站地图

All rights reserved Powered by www.ypnh.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ypnh.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com