www.ypnh.net > 蜀道难原文及拼音

蜀道难原文及拼音

yī xū xī!wēi hū gāo zāi ! 噫吁嚱!危乎高哉 ! shǔ dào zhī nán, nán yú shàng qīng tiān ! 蜀道之难, 难于上青天 ! cán cóng jí yú fú,kāi guó hé máng rán ! 蚕丛及鱼凫,开国何茫然! ěr lái sì wàn bā qiān suì,bù yǔ qín sài tō...

shǔdào nán 蜀 道 难 lǐbái 李白 yīxū xī!wēi hū gāo zāi ! 噫吁嚱!危乎高哉 ! shǔ dào zhī nán, nán yú shàng qīng tiān ! 蜀道之难, 难于 上 青 天 ! cán cóng jí yú fú,kāi guó hé máng rán ! 蚕丛及鱼凫,开国 何 茫 然! ěr lái ...

古诗《蜀道难》全文的注音,如下: shǔ dào nán  《蜀道难》    táng   lǐ bái  唐 李 白      yī xū xī! w...

shǔ dào nán 蜀 道 难 lǐ bái 李 白 yī xū xī! wēi hū gāo zāi ! 噫 吁 嚱!危 乎 高 哉 ! shǔ dào zhī nán,nán yú shàng qīng tiān ! 蜀 道 之 难, 难 于 上 青 天 ! cán cóng jí yú fú ,kāi guó hé máng rán ! 蚕 丛 及 鱼 凫,开 国...

噫吁嚱(yī xū xī)!危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!蚕丛及鱼凫(fú),开国何茫然!尔来四万八千岁,不与秦塞(sài)通人烟。西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。崩山摧壮士死,然后天梯石栈(zhàn)相钩连。 上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川...

《蜀道难》 唐·李白 噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!蚕丛及鱼凫,开国何茫然!尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。黄鹤...

1蜀道难课文原文及注音 yīxūxī!wēihūgāozāi! 噫吁嚱!危乎高哉! shǔdàozhīnán,nányúshàngqīngtiān! 蜀道之难,难于上青天! cáncóngjíyúfú,kāiguóhémángrán! 蚕丛及鱼凫,开国何茫然! ěrláisìwànbāqiānsuì,bùyǔqínsàitōngrényān。 尔来...

shǔ dào nán 蜀 道 难 lǐ bái 李 白 yī xū xī! wē i hū gāo zāi ! 噫 吁 嚱! 危 乎 高 哉 ! shǔ dào zhī nán,nán yú shàng qīng tiān ! 蜀 道 之 难, 难 于 上 青 天 ! cán cóng jí yú fú ,kāi guó hé máng rán ! 蚕 丛 及 鱼 凫, 开...

1,大多数粤语读音无法用普通话拼音拼出,难以用你能理解的形式来告诉你. 2,你是手机上网,对你回答被限定在100字以内,就算有人想帮你的忙也帮不上. "蜀"字粤音无法用普通话拼音拼出 "道"dou三声 "难"nan三声

nán nán 蜀道难(李白) 噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天! 蚕丛及鱼凫,开国何茫然! 尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。 西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。 地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。 上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回...

网站地图

All rights reserved Powered by www.ypnh.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ypnh.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com